Ένα κάρο, ένα άλογο˙ μια κινητική μεταφορική μονάδα.