Σήμερα η μάστιγα της οικονομικής κρίσης μονοπωλεί την επικοινωνία και την αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων.