Προκειμένου ένας «παγκόσμιος» φόρος να καθιερωθεί, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη «παγκόσμια» πληροφόρηση.

Σύμφωνα με τις εξελίξεις σε όλες γενικά τις οικονομίες του κόσμου, στο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης μέσω των διεθνών συναλλαγών είναι επόμενο να γεννηθεί και κάποιο είδος «παγκόσμιου» φόρου επί του κεφαλαίου.

Αρχη