Προκειμένου ένας «παγκόσμιος» φόρος να καθιερωθεί, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη «παγκόσμια» πληροφόρηση.