ΈΝΑ ΚΑΡΟ, ΈΝΑ ΆΛΟΓΟ˙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.
Ένα κάρο, δυο άλογα˙ το ίδιο, αλλά για μακρύτερες αποστάσεις, επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις δυο άλογα αντί για ένα. Δυο κάρα, ένα άλογο˙ μια επιπλέον ασφάλεια για το αν χαλάσει το ένα κάρο. Πολλά άλογα, λίγα κάρα˙ νέες δουλειές για τα καροποιεία να έχουν τα άλογα δουλειά. Πολλά κάρα, ελάχιστα άλογα˙ ανεργία στα καροποιεία.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη